Gammelt nytt om belysning

Det begynner å bli mørkt om kveldene og god belysning langs gangveiene er spesielt viktig. I vår fikk vi satt opp flere nye lyktestolper i nærheten av lekeplassene på flere tun – for å hjelpe til med belysningen i borettslaget. I tillegg ble det montert flere lamper langs noen garasjerekker. Vi ser at dette nå gir god effekt.

Gatebelysnin i Mellomenga

Utover dette henstiller styret beboere om å sjekke pærer i utelamper på husvegg og bodvegg. Det er viktig at spesielt lamper på bodvegger virker og står på, nå i mørke høstkvelder. Lyset fra lampene på boder er hovedbelysningen langs gangveiene i borettslaget, så det er litt viktig at disse virker og står på.

Styret er kjent med at det er utfordringer med gatelysene på tun 1 og 2, pluss belysning på noen garasjerekker – der hvor sikringen hyppig går. Det er bestilt elektriker for å se på dette.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Gammelt nytt om belysning

Informasjon fra elbil-prosjektet

Siden vi nå har kommet godt i gang med lading av elbiler gjennom det nye anlegget ønsker styet å synliggjøre hvordan de forskjellige vedtakene på generalforsamlingen fra 2018 er fult opp fram til ferdigstilling av anlegget. Under finner dere vedtaksttekstene med styrets kommentar under hvert av vedtakene. Det er enkelt å lese selve vedtaket, og se hvilken vurderinger styret har gjort fram til i dag, for å følge opp vedtakene.

Lading av El-bil

Vedtak 1
Borettslaget anskaffer ladeløsning ZapChargerPro og investerer i nødvendig felles ladeinfrastruktur (tilførsel av strøm og flatkabel) med en kostnadsramme på ca 300.000.

Styrets kommentar til vedtak 1
I juli ble nødvending ladeinfrastruktur (tilførsel og strøm og flatkabel) ferdig installert i alle garasjer og på uteplasser (motorvarmerplasser tilsluttet garasjerekkene). Anlegget muliggjør tilsammen 114 ladepunkt. For å holde kostnadene nede søkte styret tilskudd til prosjektet hos fylkeskommunen, som ble innvilget med 25% støtte til kostnader knyttet til ny infrastruktur (tilføring av strøm og flatkabel). Styret anser derfor punkt 1 som utført i henhold til vedtaket.Vedtak 2
Borettslaget anskaffer eget Ladepunkt ZapChargerPro til garasje eller motorvarmerplass (der dette er mulig innenfor rammen av infrastrukturen), etter bestilling fra beboer. Ladepunktet finansieres ved at beboer betaler inn et tilleggsinnskudd på kr 5.000,- pr garasje/motorvarmerplass. Tilleggsinnskuddet tilbakebetales til beboer ved oppsigelse av garasje/motorvarmerplass. Eksempel: Garasje uten ladepunkt har innskudd kr 25.000, og garasje med ladepunkt har innskudd kr 30.000.

Styrets kommentar til vedtak 2
Det er inngått avtale med K2 Elektro, hvor beboere selv bestiller ZapTecPro ladeboks. Beboer bestiller, betaler og eier sin ladeboks. Beboere som har kjøpt og montert ladeboks eller bare bakplate, vil etterfaktureres fra OBOS med 5.000 kr som del av depositumet de har på sin garasje eller motorvarmerplass. Listen med monteringer oversendes OBOS for innkreving av økt depositum så snart prosjektet ansees for 100% ferdig levert. Styret anser punkt 2 som levert i henhold til vedtaket på generalforsamlingen.Vedtak 3
Beboer bestiller egen ZapChargerPro ladeboks og blir fakturert direkte fra valgt leverandør. Kostnad pr ladebokser stipulert til ca 15.000,- pr stk. Ladeboksen er beboers eiendom som man kan velge å ta med seg når man flytter, eller selge den til ny beboer/annen beboer i borettslaget.

Styrets kommentar til vedtak 3
Styret har inngått avtale med K2 Elektro hvor beboere kan bestill ZapTecPro ladebokser som blir direkte fakturert beboer og blir beboers eiendom. Ladeboksen kan betales med en gang, eller via K2 sitt valgte avbetalingssystem. Styret anser punkt 3 fra generalforsamlingen som levert i henhold til vedtaket.Vedtak 4
Strømforbruk til lading av ladbare biler betales av den enkelte etter faktura fra borettslaget. Forbruk ZapChargerPro måles og faktureres etter reelt forbruk uten påslag. Styret får fullmakt til å finne løsning for fakturering.

Styrets kommentar til vedtak 4
Styret har via fullmakt fra generalforsamlingen inngått faktureringsavtale med selskapet Charge365. Betaling av strømforbruk blir gjort via individuell avlesning fra hver ladeboks og trukket fra hver brukers registrerte bankkort.

ZapTec som løsning, har en svakhet i at strømprisen i systemet ikke er dynamisk og automatisk blir justert fra dag til dag. Prisen må manuelt justeres. Styret har gått igjennom de siste strømregningene til borettslaget, og satt prisen pr kwh i henhold til dette, uten påslag.

Det er knyttet driftsutgifter til bruk av Charge365, slik som data SIM-kort og mobilabonnement for automatisk avlesning av strømforbruk. Hver bruker betaler derfor 50 kr/mnd i abonnementskostnad for å kunne bruke anlegget. Denne kostnaden faktureres også gjennom Charge365 og bankkorttrekk.

Styret har fulgt fullmakten gitt på generalforsamlingen og funnet en fakturaløsning. Det blir ikke gjort noe påslag i strømprisen det faktureres for. Styret mener derfor at vedtaket i punkt 4 fra generalforsamlingen er ivaretatt.
Vedtak 5
Strømforbruk til motorvarmere betales av den enkelte etter faktura fra borettslaget. Forbruk motorvarmer faktureres med kr 100,- pr løpende mnd hele året (tilsvarer ca 1000 kWh som dekker 2-3 timers bruk av motorvarmer pr natt i vinterhalvåret). Beløpet kreves inn sammen med husleie.

Styrets kommentar til vedtak 5
I eksisterende leiepris for en motorvarmerplass eller garasjeplass er det allerede innkalkulert strømforbruk som det faktureres for sammen med leien. Dette er rutiner som allerede er eksisterende, og styret anser derfor vedtaket i punkt 5 som videreføring av eksisterende praksis. Når styret setter årsbudsjett, og eventuelt justerer på leiepriser for motorvarmeplass og garasjeplass, vil det hovedsakelig være leien som justeres. Om det kommer større endringer i strømprisene vil det være naturlig at prisen pr kwh også her korrigeres. Det ligger i styrets mandat å bestemme disse nivåene. Det blir ikke gjort korrigeringer på disse prisene før budsjettet for 2020 settes.Vedtak 6
Vedtaket om et generelt tillegg i leien for lading av elbil oppheves.

Styrets kommentar til vedtak 6
Det finnes et produkt hos Mellomenga det faktureres for, som omhandler leiekostnad knyttet elbil. Det er et strømtillegg på 200 kr/mnd, for å lade elbil på motorvarmeruttak. Det har ikke vært lov å lade i garasjer pga brannfaren, så dette tillegget har ikke vært brukt for el-bil i garasjer. Styret har vedtatt å refundere dette strømtillegget fra og med 1. juli da det nye elbil-anlegget var klar til bruk. OBOS er informert og refusjon vil bli gjennomført så snart det er praktisk gjennomførbart. Styret anser derfor dette vedtaket som ivaretatt.

Det er vert å merke seg at lading på andre steder en via ZapTec-ladeboks nå er forbudt i henhold til vedtektsendringen gjort på generalforsamlingen i 2018. Vedtak 7
Garasjeleie og motorvarmerplassleie justeres slik at kostnader til strømforbruk trekkes ut og erstattes av pkt 4 og 5.

Styrets kommentar til vedtak 7
Her viser vedtaket til at det er punkt 4 og punkt 5 som skal være førende for håndtering av strømkostnader knyttet til både elbil-lading og generelt strømforbruk på motorvarmerplass og garasjeplass.

Punkt 4 omhandler prising og fakturering for lading av elbiler, som er tatt ut fra den ordinære leiekostnaden og er erstattet med en løsning fra Charge365, som håndterer fakturering for reelt og individuelt forbruk.

Punkt 5 handler om håndtering av strømkostnader knyttet til motorvarmerplass og garasjeplass uavhengig om plassen brukes av en elbil eller ikke. Her beholdes eksisterende praksis hvor det faktureres den enkelte leietaker gjennom husleien slik som i dag. Det står ikke i vedtaket at det skal differensieres på om plassen benyttes av en elbil eller ikke. 

Styret mener at punkt 7 er ivaretatt i henhold til generalforsamlingens vedtak.Sluttkommentar
Styret har jobbet for at vedtakene på generalforsamlingen skal ivaretas på en god, men også praktisk måte. Er man uenig i måten styret har behandlet vedtakene på, kan det være at vedtak må presiseres gjennom nye vedtak på neste generalforsamling for å få fram flere detaljer eller nyanser i vedtakene. Styret mener at vedtakene, slik de er framstilt i dag, er godt ivaretatt.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Informasjon fra elbil-prosjektet

Tid for høstrydding – traktoen kommer

Nå er høstferien straks over for i år, og det er på tide med ny høstrydding. Traktoren kommer som vanlig med hengeren, hvor vi kan samle sammen skrot og skrap fra loft og bod, som kjøres bort. En gylden mulighet til å kaste pungterte badebaseng, ødelagte trampoliner, knuste blomsterkasser etc.

VIKTIG!
Spesialavfall som småelektriske artikler, malingsspann og imprignert material kan ikke leveres. Dette blir sotert, og blir ikke tatt med når traktoren kjører rundt.

Høstryddingen vil foregå mandag 14. – onsdag 16. oktober. Traktoren starter på tun 1 mandag 14. fra kl 17:00. For å rekke levere så mange lass som mulig på mandag kjøreres det ofte en runde før kl 17 hvor det samles opp det som allerede er lagt ut, klar for kasting.

Styret oppfordrer beboere om å legge ut, i god tid, det som skal kastes. Og vi må alle hjelpe hverandre med å få søppelet opp i hengeren når den kommer forbi.

Vi minner om at våre ordinære søppel-containere ikke skal brukes til å kaste annet enn søppelposter. Store gjenstander som møbler (se bildet) blir ikke hentet av søppelbilen – de forplikter seg ikke til å ta med dette. Så bruk anledningen nå, kast tingene på traktoren, eller vent til neste rydderunde. Ikke sett ting rundt containerne.

Mvh Styret

Søppelcontainer ved innkjøring til Mellomenga

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Tid for høstrydding – traktoen kommer

Vedlikehold på garasjetakene

Vedlikehold på garasjetak i Mellomenga.

Vi har over en legere periode hatt flere henvendelser fra forskjellige beboere som har rapportert om lekkasjer i garasjetak. Dessverre har det tatt litt tid å få til befaringer på de enkelte henvendelsene, for deretter avdekke om dette var enkeltstående problemer eller et mer gjentagende problem hos flere.

Ut i fra denne jobben ble det avdekket at mange endegavler og vindskier var råtne.  Flere steder hadde også disse bordene løsnet, slik at både snø og regn kunne trenge inn.

Nå i høst har vi derfor gjort en jobb på de garasjene som hadde dette problemet, hvor planker og beslag er byttet ut. Garasjene bør derfor nå stå bedre rustet til å håndtere mye regn og snø.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter, Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Vedlikehold på garasjetakene

Nye bommer inn til tunene

Nye bommer i Mellomenga Borettslag

Styret har fått flere klager fra beboere angående biler som holder høy fart mens man kjører på gangveier inne på tunene. Dette har styret selv også observert. Denne kjøringen har vært fra både beboere, håndverkere, postlevering og annen varelevering. Mange sjåfører har være tilsnakket uten at det har hatt noen effekt.

På innkjøringen til noen tun har vi hatt eldre bommer, der det har vært mulig å hekte av bommen, slik at det blir åpen veibane inn og ut. Hvorfor disse bommene stadig blir hektet av, når styret og beboere stadig henger dem opp igjen, er for styret et mysterium.

Hvem som gjør dette vet vi ikke, men det er ikke ønskelig at bommene stadig hektes av og settes åpne.

I løpet av sensommeren har disse gamle bommene blitt byttet ut, og noen ekstra har også kommet til. Biler som kjører inn og ut må nå stoppe for å åpne bommen. Formålet er å holde farten nede inne på tunene, samt at stengte bommer skal ha en preventiv virking –det er ikke bare å kjøre rett inn, eller rett ut for uvedkommende. Vi håper at disse tiltakene vil bedre farts –og trafikksituasjonen inne på tunene.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter, Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Nye bommer inn til tunene

Kommunen legger ferdiggress langs gangveien

Mange har meldt sin misnøye til styret med hvordan kommunen vedlikeholder området som ble grav opp langs gangveien bort til skolen. Styret har nesten ukentlig purret kommunen på dette. Kommune lovet godt vedlikehold til borettslaget da området ble grav opp. Styret har til og med tatt bilder og sendt til kommunen for å vise hvordan området til tider har sett ut.

Nytt gress i Mellomenga Borettslag

Endelig har vi nå fått gjennomslag for vårt synspunkt. Under er kommunens siste tilbakemelding i saken.

«Vi har hatt mannskap hos dere og befarte området på nytt. Vi er enige med dere om at noe bør gjøres. Vi legger derfor ferdigplen på området. Jeg har ikke fått tilbakemelding fra vår avtalepartner om når dette vil blir gjort, men arbeidene er bestilt.»


Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Kommunen legger ferdiggress langs gangveien

Flomvarsel Finstadbekken

Flomvarsel Mellomenga

Det er sikkert flere beboere som har fått SMS fra forsikringsselskapet sitt med informasjon om store nedbørsmengder i døgnet som kommer.  Erfaringsmessig vet vi at spesielt gjesteparkeringen, og noen andre plasser, er utsatt for oversvømmelse når det flommer over i bekken.  Styret anbefaler at biler på gjesteplasser og kjente utsatte plasser flytter bilene sine for å unngå skader.

Merk at man ikke kan parkers langs veien da dette er kommunal vei, hvor kommunen vil gi ut bøter for ulovlig parkering. Styret åpner for at de som vet de har problemer med oversvømmelse kan parkere bak garasjerekkene, på gresset det kommende døgnet. Det er plass til kun et fåtall biler, så disse må øremerkes de som vet de har problemer.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Flomvarsel Finstadbekken

Korrigering av ladepris for elbiler

Da vi i «hytten & styrten» fikk i gang elbil-anlegget rett før alle reiste på ferie i sommer, ble prisen for bruk satt til kr 1,50 pr kwh. Det var blant annet etter informasjon fra K2 på hva andre borettslag hadde satt som pris hos seg. Borettslaget har nylig mottatt strømavlesning for september, og har da et sammenligningsgrunnlag for ny fastsetting av ladepris som er mer tilpasset vårt borettslag.

Fra 1. september settes prisen ned fra 1.50 til 1.00 kr pr kwh. Denne prisen inneholder da også nettleien som netteier krever for transport av strømmen.

Siden ZapTec ikke støtter dynamisk og automatisk korrigering av strømpriser må borettslaget selv konfigurere prisen med jevne intervaller. Vi ser at første periode ble satt litt høyt, men at vi nå er på reelt prisnivået, når vi ser og korrigerer mot nylig mottatte strømregninger (mottatt etter oppstart av anlegget).

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Korrigering av ladepris for elbiler

Informasjon fra Lørenskog kommune om nabolagsmøte

Lørenskog kommune har mange pågående prosjekter som omhandler
transformasjonen av Lørenskog sentrum. Blant disse er utviklingen av Skårersletta:

Utvikling av Skårersletta - et naturlig treffpunkt


«Skårersletta skal utvikles til en levende bygate som inviterer til opphold og aktivitet. Skårersletta skal være hovedaksen i en ønsket sentrumsutvikling og ha trafikkløsninger som prioriterer fremkommelighet, trygghet og attraktivitet for gående, syklister og kollektivtrafikk».

For å skape et levende sentrum er det behov for at biltrafikken reduseres. Vi skal derfor utvikle en gatebruksplan som beskriver fremtidig bruk av gatene i Lørenskog sentrum. Planen skal vise kjøremønster for bil, buss, varetransport, gående og syklende. Det er viktig for kommunen å få innspill og innsikt i ønsker og behov i dette arbeidet. Deres bidrag vil gi et bedre grunnlag før beslutninger skal tas.

I møtet presenterer Lørenskog kommune sine ambisjoner, mål og mulige løsninger for dette området. Basert på dette ønsker vi tilbakemeldinger og innspill fra dere, både i møtet og i etterkant.

Tidspunkt: 17.09.2019 klokken 18:00-20:00
Sted: Kommunestyresalen, Lørenskog rådhus


Påmelding: Meld deg på her innen 13.september 2019


Vi håper på stort engasjement

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Informasjon fra Lørenskog kommune om nabolagsmøte

Velkommen til familiedag

Familiedag i Mellomenga Borettslag - 26. august 2018.

Miljøutvalget inviterer alle beboerne i borettslaget til familiedag!

Tid: Lørdag 31. august fra kl 13-15
Sted: Tun 1


Det blir servering av pølser og saft til barna, samt en liten overraskelse. Kaffe til de voksne. Gled dere til hoppeslott og andre aktiviteter denne dagen.

NB: Arrangementet avlyses ved dårlig vær. Evt. avlysning meldes på Facebook-siden til borettslaget.

Mvh
Miljøutvalget

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Velkommen til familiedag