VALGKOMITEEN ØNSKER FORSLAG PÅ KANDIDATER

Valgkomiteen jobber med å sette sammen styret og et miljøutvalg som skal velges på vårens Generalforsamling. Annerledes tider krever at vi må bruke andre kanaler for å finne nye kandidater til viktige og interessante oppgaver i borettslaget. Vi ønsker oss forslag på minst ett varamedlem til styret og inntil 3 personer til miljøutvalget.

Valg til verv i Mellomenga Borettslag

Som varamedlem til styret (1 år) får du innsikt i styrets arbeid og får være med på diskusjonene som leder fram til de beslutningene som styret tar. Du har møterett på styremøter, men ikke møteplikt med mindre det er forfall i styret. Snakk med en i styret eller ta kontakt med valgkomiteen dersom du lurer på noe, eller om du vil foreslå en kandidat. Det er aller best å foreslå seg selv. Valgkomiteen når du på e-post: valg@mellomenga.no

Miljøutvalget har ansvaret for borettslagets arrangementer, som de siste årene har vært en barnas dag (Familiedagen) i sommerhalvåret og fakkeltog med juletre-tenning 1. søndag i advent. Er dere en liten gjeng med naboer som kjenner hverandre og har barn i barnehage eller på Finstad skole, så er dere helt perfekt for oppgaven. Miljøutvalget velges for ett år, og vi håper særlig at noen av barnefamiliene som har flyttet inn de siste årene kan ta denne jobben det kommende året. Supert om dere kan ta kontakt med oss via valg@mellomenga.no om dere har lyst til å bidra med noe her.

På vegne av valgkomiteen
Roald Stene

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for VALGKOMITEEN ØNSKER FORSLAG PÅ KANDIDATER

HUNDER I BORRETTSLAGET

Styret har fått henvendelser fra beboere som klager over hundetiss i inngangspartier til boliger. Alle syns nok at dette er lite sjarmerende rett i inngangen der man bor.

Lufting av hunder i Mellomenga Borettslag

Vi vet at mange legger lufteturen gjennom vårt borettslag -og styret har ingen indikasjoner på at problemet stammer fra hunder i eget borrettslag Vi minner likevel på at hunden ikke skal tisser i andre sitt inngangsparti. Samtidig minne vi om båndtvang inne i borettslaget. Enkelte føler også ubehag med hund i nærheten av lekeplassene, selv om hunden er i bånd. Husk at både barn og voksne kan være redd for hunder, og det må vi respektere. Vi henstiller derfor til at hundeiere tar ekstra hensyn rundt lekeplassene. Ikke la dette bli et oppholdssted for deg og hunden da barn kanskje venter på å ta den i bruk så snart dere har gått.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for HUNDER I BORRETTSLAGET

VARSEL OM GENERALFORSAMLING 2021

Dato og tid for årets generalforsamling er satt til tirsdag 4. mai kl 18:00 på Thon hotell Triaden. Forslag fra andelseiere, som ønsker disse behandlet på generalforsamlingen, må sendes til styret senest 1. mars 2021.

Her finner du selve varslingsbrevet som er sent ut til alle boliger.

NB! Generalforsamlingen kan bli avholdt digitalt, og/eller på et senere tidspunkt om koronasituasjonen tilsier dette. Om generalforsamlingen kan holdes i et møtelokale, vil det uansett bli en begrensning på én deltaker per boenhet.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, har vi følgende oppfordring ved innsending av saker:

 • Det går klart fram at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen
 • Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak, noe som vil hjelpe generalforsamlingen å behandle og ta stilling til saken.

Under vises utdrag fra vedtekter om Generalforsamlingen
(her finner du vedtektene i sin helhet)

Generalforsamlingen er øverste myndighet i borettslaget

I innkallingen skal de sakene som skal behandles, være bestemt angitt. Skal et forslag som etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som en andelseier ønsker behandlet på ordinær generalforsamling, skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt disse skriftlig.

Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling

 • Godkjenning av årsberetning fra styret
 • Godkjenning av årsregnskap
 • Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
 • Fastsetting av godtgjørelse til styret
 • Andre saker som er nevnt i innkallingen

Hver andel gir rett til én stemme på generalforsamlingen. Andelseier som eier mer enn én andel, har likevel bare én stemme. For en andel med flere eiere kan det bare avgis én stemme. Andelseier kan møte ved fullmektig på generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier.

Foruten saker som er nevnt i vedtektene, kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen.

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for VARSEL OM GENERALFORSAMLING 2021

IGANGSETTING AV TREFELLING

Etter at ekstraordinær generalforsamlingen vedtok foreslått beplantningsplan, har styret (etter en anbudsrunde) inngått avtale med Gartnerhagen AS om gjennomføring. Arbeidet med å felle trær og fjerne busker starter allerede mandag 08. februar.

Overordnet framdriftsplan for prosjektet

 • Uke 6 – 8 (8. – 26. februar): Fjerning av trær og busker
 • Uke 10 (8. – 12. mars): Oppsetting av kompostbinger
 • Uke 18 (3. – 7. mai): Stubbfresing, legge ut jord
 • Uke 18 – 21 (3. – 28. mai): Beplantning

MERK
Endringer kan komme, spesielt vil værforhold kunne spille inn. Så snart syret får en mer detaljert oversikt over når det skal jobbes på hvilket tun og område vil vi informere om dette.

Gjennomføring

Det settes opp et hovedanleggsområde på gjesteparkeringen. Se vedlagt tegning av riggplanen (blått felt viser hovedanleggsområde). Riggen på gjesteparkeringen gjelder for hele byggeperioden og blir gjerdet inn.

Det vil bli opprettet mindre, midlertidige riggplasser på de forskjellige områdene. Se røde områder på tegningen.

Klikk på bildet for å full størrelse


På de midlertidige riggplassene må det påregnes tidvis dårlig fremkommelighet. Det blir sørget for fremkommelighet for utrykningsbiler hvis det skulle være nødvendig.

Entreprenør vil prøve å holde seg til de kjørerutene som er tegnet inn (gule streker på kartet), og kjøre minst mulig på de andre veiene.

Bestilling av trær til ved

I utgangspunktet fjernes alt som tas ned, fortløpende. Det vil imidlertid være mulig, for beboerne som ønsker trær til ved, å bestille dette. Aktuelle trær kappes i lengder på ca. 1 m. Disse må hentes av den enkelte i løpet av et par dager etter at treet/ trærne er felt. Dette for å unngå henslengte trelengder og etteropprydding som fordyrer prosjektet.

Meld inn ønske om trær til ved på adressen trefelling@mellomenga.no. Husk å oppgi tunet eller anleggsområde hvor trær skal felles sammen med mobilnummeret ditt, slik at vi får varslet når treet/ trærne er klart for henting. Ingen må hente kapp før man har fått beskjed om at henting er klart på ditt tun eller anleggsområde.

Spørsmål om prosjektet ellers, rettes til adressen styret@mellomenga.no

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for IGANGSETTING AV TREFELLING

FEIING AV PIPER I BORRETSLAGET

Feiing av piper i Mellomenga Borettslag

Styret har fått informasjon fra Nedre Romerike brann- og redningsvesen om kommende feiing av pipene i borrettslaget. Beskjeden vi har fått er at det er planlagt feiing i uke 3. Det opplyses videre at beboere vil få en SMS cirka en uke før brannvesenet kommer. Dette er den eneste informasjonen vi i styret har pr i dag. Ser eller hører dere noen på takene neste uke, eller mot slutten av måneden, er det da trolig bare feieren som gjør jobben sin. PS vær oppmerksom på at det kan være lurt at luker på vedovner etc er stengt for å unngå sot-inntrenging. Nedre Romerike brann- og redningsvesen kan nås på telefon 67 91 04 00.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for FEIING AV PIPER I BORRETSLAGET

DYREHOLD OG HUSORDENSREGLER I MELLOMENGA

Mellomenga Borettslag passerte 40 år for et par år siden, og det er naturlig at det i pioder er utskiftninger av beboere i borrettslaget. Vi er nå inne i en slik periode hvor mange flytter ut, og nye flytter inn. Vi er også inne i en periode hvor det for mange er naturlig å skaffer seg dyr, som hund eller katt. Med økt dyrehold er det greit å minne både nye og etablerte beboere på reglene vi har for dyrehold i borrettslaget. Se vedlagt link.

Regler for dyrehold i Mellomenga (pdf)

Dyrehold i Mellomenga Borettslag.

Som borettslag er vi heldig siden det stort sett er stille og rolig, uten de store problemene oss naboer i mellom. Men det skader ikke å minne om boreglementet som gjelder, når vi først er i gang 😊

Boreglement for Mellomenga (pdf)


Avslutningsvis må vi minne om parkeringsregler. Vi observerer stadig biler som parkerer inne på tunene. Selv om bilene, i mange tilfeller ikke står i veien for noen, må det være likhet for alle, og det er altså ikke lov å parkere inne på tunene – bare for av og pålessing. Vi observerer også gjester som ulovlig parkerer langs veien, helt fra innkjøringen til borettslaget og bort til parkeringsplassen, langs veikanten. Dette er kommunal grunn – og borettslagets parkeringsregler gjelder derfor ikke her. Disse parkeringene skaper trafikkfarlige situasjoner for våre beboere.  Vi anmoder derfor alle beboere til å henvise gjester til å benytte gjesteparkeringene.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for DYREHOLD OG HUSORDENSREGLER I MELLOMENGA

DIGITALT BEBOERMØTE ONSDAG 25. NOVEMBER

Som tidligere informert ønsker styre å avholde en ekstraordinær generalforsamling hvor ny beplantning for hele borettslaget behandles. For at dette skal kunne gjennomføres på en god måte avholder vi først et beboermøte der tanker, planer og kostnader belyses – som vil gjøre det enklere når saken skal stemmes over i generalforsamling. Selve generalforsamlingen er tenkt noen dager etter beboermøtet.

Beplantning Mellomenga Borettslag

Beboermøte vil foregå på digitalt på Teams og vi får hjelp av OBOS til selve gjennomføringen. Innkalling kommer som egen e-post eller skriv i posten (til de uten samtykke til å motta informasjon digitalt).

Beboermøte blir på Teams
onsdag 25. november kl 19:00 – 21:00

Synspunkt og tilbakemeldinger fra beboermøte vil danne grunnlaget for sakslisten, og det vi skal stemme over på ekstraordinær generalforsamling. Innkallingen med sakslisten til generalforsamling kommer da først etter at beboermøte er avholdt.

Vedlagt her finner dere to kart over hele borettslaget. Her er det tegnet inn dagens beplanting på det ene, med trær, busker, kratt, hekker etc. På det andre kartet ligger forslaget fra entreprenøren om hvordan de foreslår at beplantingen bør være. Her er det tatt hensyn til valg av tresorter med tanke på vedlikehold etc.

Kartene kan være litt vanskelig å lese/forstå. Men alle trær, busker etc er tegnet inn med et symbol. På kartet over planlagt beplantning vises det symboler for hva man har tenkt og foreslått. På siden av kartet står det en forklaring over hva de forskjellige symbolene betyr av tresorter etc.


Kart: Dagens beplantning i borrettslaget (pdf)
Kart: Forslag til ny beplantning for borettslaget (pdf)

Styret ønsker alle velkommen til møte den 25.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for DIGITALT BEBOERMØTE ONSDAG 25. NOVEMBER

VINTERFORBEREFELSER I MELLOMENGA

Det nærmer seg adventstid og snøen er kanskje ikke så langt unna. Styret har fått tilbakemelding fra de som brøyter om utfordringer de møter på sine runder hos oss. De er flere som har trær og hekker som har vokst inn i gjerdene og henger delvis gjennom og over gjerdet. Dette skaper problemer for brøytingen da greiner og kvist henger seg fast i skjæret til traktoren. Det kan medføre at greiner rives av og gjerder blir ødelagt av det som henger seg fast i skjæret.

Vinterforberedelser i Mellomenga Borettslag.

Styret oppfordrer derfor alle beboere som har gjerder som står inntil hekker og trær hvor det brøytes, om å beskjære disse slik at det ikke henger greiner og kvist utenfor gjerdet. Det er også mange eldre gjerder i borettslaget som bør rettes opp da selve gjerdet heller utover, og kan bli hengende fast ved brøyting.

Styret har i høst hatt den årlige HMS-runden og ser at høyden på hekker langs gangveiene nå holdes nede, som er viktig med tanke på belysningen ut i gangveiene. Det er utelys på alle sine boder som skal stå for belysning på gangveiene, derfor er det viktig at hekker holdes såpass lave at lyset kommer fram. Og det gjør det stort sett over alt – veldig bra.

Styret har som vanlig bestilt juletre som skal plasseres på fellesarealer i advents- og juletiden. Det blir trolig ikke noe fakkeltog og julegrantenning i år grunnet smittesituasjonen – men tre med lys blir det.    

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for VINTERFORBEREFELSER I MELLOMENGA

NY BEPLANTNINGSPLAN FOR MELLOMENGA

I de senere årene har borettslaget gjennomført ganske omfattende oppgraderinger med nye lekeplasser, fiberkabler, asfaltering av alle gangveier og el-billading for å nevne noe. Turen er nå kommet til å oppgradere uteområdene for å få et mer helhetlig preg. Styret har derfor i løpet av 2019/2020 fått utarbeidet en beplantningsplan for hele området. Den fysiske gjennomføringen av planen tenkes gjort slik at vi er ferdige før/ i løpet av høsten 2021.

Felling av trær i Mellomenga Borettslag.

Hovedtrekkene i planen

 • Alle store/ større trær fjernes
  ( Mange er gamle og store, og har blitt et vedlikeholdsproblem. Over tid vil disse store trærne, som stadig blir større, kunne medføre fare for både hus og mennesker)
 • Skråningen langs innkjøringen renses for busker (unntatt hekker som åpenbart er satt opp som gjerde mot eiendom)
 • Kratt og en del enkeltstående busker fjernes
 • Gamle stubber som står igjen, freses bort
 • Den store kompostbingen «legges ned» og erstattes med gressplen
 • Det opparbeides to nye kompostplasser (bingeløsninger), én i området ned mot garasjene mellom rekke 5 og 6, og én på området mellom rekke 12 og gangveien
 • Nye trær som settes opp, skal være kortvokste, dvs. ikke ha behov for topping/ beskjæring
  (disse blir da mer «vedlikeholdsfrie» for borettslaget)
 • Det etableres en liten pileskog (ca 3 x 5 m) per tun til lek
 • Nye busker og hekker skal være lavtvoksende og ikke ha behov for beskjæring

Siden den nye beplantningsplanen er svært omfattende hadde styret beregnet å ha en ekstraordinær generalforsmaling om planen nå i høst, men dette er ikke så lett å gjennomføre grunnet koronasituasjonen. Styret vil sørge for at alle skal kunne få komme med innspill, enten ved fysisk eller digitalt møte, før endeling plan igangsettes. Styret håper at ekstraordinære generalforsamlingen kan gjennomføres i løpet av desember. Endeling tidspunkt kommer senere.  

Mvh Styret


Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for NY BEPLANTNINGSPLAN FOR MELLOMENGA

BEBOREAKSJON MOT TUNGTRANSPORT TIL/FRA FEIRING

Styret har deltatt på et folkemøte hvor borettslag, sameier og vel-foreninger langs kjøreruten til/fra Feiring bruk var invitert. Aksjonsgruppen bak møtet prøver nå å samle alle berørte beboere til felles innsats, hvor formålet er å gjøre bokvaliteten langs denne ruten bedre. Det er rimelig å tro at mengden tungtransport vil øke kraftig de kommende årene, og Feiring har allerede planlagt drift til 2078. Myndighetene estimerer en økning på 40% etter behovet for pukk i Oslo-området de kommende årene, hvor Feiring er en sentral og lokal leverandør for kortreist pukk, med lavt klimaavtrykk. Aksjonsgruppen mener at eneste løsningen for et levelig bomiljø for beboere i sentralområdet på Lørenskog vil være å finne en annen trasé som skal erstatte dagens kjørerute.

Beboeraksjonen – STOPP tungtransporten gjennom boligområder i Lørenskog

Styret har tilsluttet seg denne aksjonsgruppen og oppfordrer våre beboere til å følge gruppens Facebook-side. Gruppen vil trenge beboerunderskrifter, for etter hvert kreve saker behandlet i kommunestyret.  Kommunen skal i høst behandle reguleringsplanen for Feiring, så det er denne sjansen vi har for å kunne påvirke hvordan det blir langs denne kjøreruten i mange tiår framover. Det er derfor viktig at aksjonsgruppen samler så mange som mulig på Facebook, for å kunne nå ut til befolkningen med viktig informasjon. Og kunne få inn underskrifter, når det trengs, for å få saker behandlet av kommunen.

Hver enkelt beboers stemme blir her viktig. Styret oppfordrer derfor alle beboerne, venner og kjente, kollegaer og familie, til å følge Facebook-siden: STOPP tungtransporten gjennom boligområder i Lørenskog -om du ønsker et bedre bomiljø i framtiden for sentralområdet i Lørenskog.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for BEBOREAKSJON MOT TUNGTRANSPORT TIL/FRA FEIRING