Fasadeendring

Dersom du ønsker å gjøre tiltak som medfører endringer på fasadene, krever dette styrets samtykke.

Fasadeendringer kan være følgende:

  • Utskifting av vinduer, dersom de nye vinduene får en annen størrelse eller profil enn eksisterende vinduer.
  • Innsetting av nye vinduer, hvor det ikke er vindu fra før.
  • Etablering av varmepumpe
  • Endringer på skillevegger, der veggene gis en ny størrelse eller utforming enn opprinnelig.

.
Søknaden til styret skal inneholde følgende:

  • Kart hvor tiltakets plassering er markert
  • Fasadetegninger eller foto som illustrerer endringene
  • Kvittert nabovarsel fra de berørte naboer
  • Redegjørelse/beskrivelse av tiltaket