Piper

Når Mellomenga borettslag ble bygget, var det opp til den enkelte andelseier om det skulle monteres pipe, det er derfor ikke alle boenhetene som har pipe. Noen av pipene er også blitt ettermontert i regi av andelseier.

Ansvar

Andelseier har selv alt ansvar for egen pipe (med unntak av feiing, som er underlagt feievesenet), dette fremgår av borettslagets vedtekter:

“Andelseier bærer alt ansvar og alle utgifter vedrørende montering og drift av pipen. Andelseier bærer også alt ansvar for eventuelle skader som følger av pipemontering. Ved eventuelle salg av andeler vil ny andelseier samtidig overta alt ansvar vedrørende ovn og pipe. Etablering av piper/ildsteder er søknadspliktig i forhold til styret og bygningsrådet i kommunen, og styret skal informeres så snart brannvesenets godkjenning fra utført sluttkontroll foreligger”

 

Vedrørende søknad om pipe

Pipe skal altså søkes godkjent både hos styret i borettslaget og hos kommunen.

Kommunen har i perioder fritatt fra kravet til søknadsplikt etter plan- og bygningsloven. Dersom kommunen finner å gi fritak fra søknadsplikten, skal styret forelegges en formell bekreftelse på dette fra kommunen. Følgende vilkår vil da bli stilt i styrets samtykke.

  • Pipa skal gis en arkitektonisk utforming over tak som harmonerer med de øvrige piper i borettslaget.
  • Arbeidene skal ikke igangsettes før styret har fått opplysninger om hvem som skal stå ansvarlig for utførelsen.
  • Pipa skal ikke tas i bruk før den faglig ansvarlige har erklært at arbeidene er utført forsvarlig i henhold til forskriftskrav. Erklæringen skal fremlegges for styret.

Dersom kommunen ikke gir fritak fra søknadsplikten vil følgende vilkår bli stilt i styrets samtykke:

  • Pipa skal gis en arkitektonisk utforming over tak som harmonerer med de øvrige piper i borettslaget
  • Pipa kan ikke tas i bruk før ferdigattest utstedt av kommunen er forelagt styret.

Det er andelseier som selv må sørge for søknad til kommunen.